astro content

Aura

Aura, een mythe of een werkelijke kracht?


Spirituele consulenten van Astroangels gebruiken geregeld de kracht van de aura

Bij Astroangels werken veel consulenten met verschillende talenten. Er zijn paragnosten, mediums, astrologen, kaartleggers, energetisch werkers en nog meer mensen met bijzondere gaven. Als je met één van onze consulenten belt, doe je er goed aan eerst te kijken bij wie je het beste gevoel krijgt. Dit is natuurlijk afhankelijk van de vraag die je hebt of van het type consulent dat je zoekt. Wil je contact met overleden zielen of andere wezens uit de hogere wereld, dan kun je prima terecht bij de mediums. Wil je iemand die jou inzicht kan geven met bepaalde problemen die je hebt, dan kan een paragnost of een helderziende jou goed helpen. Wil je een toekomstvoorspelling, dan kun je onder andere terecht bij tarotleggers of andere mensen die in de toekomst kijken. Veel consulenten werken met energie, waaronder mensen die aura kunnen zien en uitleggen. Bij Astroangels werken allerlei mensen met verschillende disciplines, die één of soms zelfs meer dan één gave hebben. In het onderstaande artikel gaan we in op de vraag wat de term ‘aura’ nu precies inhoudt. Natuurlijk kunnen we niet helemaal een concreet beeld schetsen. Iedereen ziet bepaalde energieën weer anders, waarbij er steeds weer een andere uitleg kan zijn. Het blijft altijd een interpretatie. Dit zal je in het artikel lezen, omdat we beginnen met de wetenschappelijke experimentele bevindingen, die stellen dat de aura geen meetbaat fenomeen is. Daarna zullen we echter de stap maken naar de esoterische theorieën die stellen dat er wel degelijk aura’s zijn en dat de hogere wereld niet te vangen is door wetenschappelijk wetmatigheden. Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen, dan kun je contact opnemen met één van de consulenten die met energie werkt. Op de website van astroangels www.astroangels.nl kun je zelf bepalen welke consulent je zou willen spreken.

Wat is aura?

Laten we eerst een omschrijving geven wat de term ‘aura’ inhoudt. Dat is nog knap moeilijk, omdat de betekenis verschillend uitgelegd kan worden. Mensen kunnen aura als energetische uitstraling zien, die elk mens om zich heeft. Kijk je naar de wetenschap dan stelt deze dat de aura gevormd wordt door kleurschakeringen die om het lichaam van een levend wezen zitten. De wetenschap stelt dat met name de Zon daar debet aan is. Denk maar aan het gegeven als je met licht dichtgeknepen ogen naar een lampje kijkt en verschillende kleuren ziet. In principe heeft de wetenschap natuurlijk gelijk, omdat deze de aura met apparatuur vast kon stellen. Er is daarbij bepaald dat niet ieder wezen dezelfde kleuren uitstraalt en dat er verschillen zijn. De parapsychologie heeft wel bekeken of er een betekenis aan de kleuren kan worden gegeven. Later in dit artikel komen we hierop terug. Paranormale mensen zien de aura niet alleen als vaststaand gegeven van zonnelicht, maar stellen dat deze een hogere energie heeft, die een bepaalde betekenis weergeeft. Men stelt veelal dat elke energie een bepaalde kleur heeft, die gebaseerd is op bepaalde trillingen vanuit het lichaam. Deze energie kan verschillen in vorm aannemen, wat te maken heeft met emoties die we hebben. Voel je je vrolijk dan straal je een andere kleur uit, dan wanneer je je boos voelt. Naar ons idee wordt de energie niet alleen door onszelf doorgegeven, maar ook door de hogere wereld. De aura lijkt hierbij verband te houden met de activiteit van chakra’s en lijken te maken te hebben met onze toestand van bewustzijn. De kleuren van de aura geven in principe informatie over de kwaliteit van het bewustzijn, emoties, gedachten, de intelligentie, sociale eigenschappen en fysieke energie van wezens.

Aura wetenschappelijk bewezen?

De geschiedenis van de aura gaat ver terug. De oermensen schilderden mensen en dieren met kleuren om zich heen. Doordat de primitief levende mens dichter bij de natuur en misschien ook wel bij de hogere wereld stond, zal de aura toen erg belangrijk geweest zijn. Egyptenaren, Grieken en Romeinen gaven al aan dat zij bepaalde energieën bij mensen zagen en volgens de Egyptenaren ook bij dieren. Veelal werden deze mensen en dieren gezien als goden met hun speciale gaven. In de periode, waarin grotere religies belangrijk werden, zoals het Jodendom, het Christendom en de Islam, werden deze energieën voorbehouden aan profeten en engelen. Bij de Christenen werd Jezus in afbeeldingen omringd door een energie. We zien dat onder andere terug bij Christelijke mystieke schilders en kunstenaars, die de aura als stralend licht om goddelijke wezens plaatsten. Ook werden schilderijen weergegeven met een stralend aura rond mens, dier en plant. Naarmate de mens rationeler werd, veranderde het beeld van de aura en ging men stellen dat de aura licht is dat vanuit de Zon komt, wat ook wel prisma genoemd wordt. Steeds meer mensen zagen de aura dan ook als niets meer dan een weerkaatsing van het licht op bepaalde voorwerpen of levende wezens. Er zijn periodes geweest waarin men stelde dat mensen, die psychisch niet in orde waren, meer last hadden van het zien van aura’s dan anderen. Tegenwoordig zijn er nog steeds mensen die stellen dat dit zeker waar is en dat mensen, die een aura zien, psychisch niet in orde zijn. Eén van de eerste wetenschappers die de aura, van elektromagnetische straling rond levende wezens, wist te meten, was de Serviër Nikola Tesla, Deze verrichte zijn werk vooral in de Verenigde Staten van Amerika. Hij was natuurkundige met als specialisatie de elektrotechniek en wordt gezien als één van de grootste ingenieurs en uitvinders die er geleefd heeft. Het is dan ook opvallend dat het grote publiek hem over het algemeen niet kent. Waarschijnlijk komt dit door het gegeven dat zijn collega-wetenschappers hem zeer respecteerden, maar hij, naarmate hij ouder werd, prestige verloor doordat hij bepaalde beweringen deed over techniek en wetenschap, waaronder dus de stelling over de aura. In de VS werd hij dan ook gezien als de ‘mad scientist’. Hij was tot circa 1915 actief, maar daarna werd hij als het ware verbannen van wetenschappelijk onderzoek door de aparte gedachten die hij had. Hij werd dus eigenlijk gezien als iemand met een psychische stoornis. Later bleek dat dit zeker niet waar was en dat zijn ideeën voor die tijd zeer modern waren. Er kwam namelijk een nieuwe techniek bij, het fotograferen van de aura.

Het fotograferen van de aura

Er kwam na 1930 verandering in de gedachten naar psychische stoornissen toen moderne wetenschappers apparatuur ontwikkelden om de aura te meten. De wetenschappers stelden dat de aura als een elektromagnetisch veld rond levende wezens waargenomen kon worden. In de jaren 30 van de vorige eeuw waren er belangrijke ontwikkelaars van apparatuur om aura te meten. Met name het Armeens-Russisch echtpaar Emjon en Kirlian ontdekten, eigenlijk bij toeval, de eerste aurafotografie. Zij ontwikkelden het fotograferen van objecten in een veld van hoogspanning door een object aan duizenden volts bloot te stellen. Hierdoor kon er een sterk elektrisch veld gecreëerd worden. Zij ontdekten, rondom objecten, kleine, zichtbare, kleurige ontladingen, die door het te fotograferen vastgelegd konden worden. Pas veel later kwam dus aan het licht dat de ideeën van Tesla misschien wel opvallend waren, maar dat hij gelijk had gehad. We zien hem tegenwoordig dus meer als erg idealistisch en vooruitstrevend voor zijn tijd en een tegenpool van Thomas Edison. Na de ontdekking van Emjon en Kirlian was er een periode, waarin er weinig met dit soort technieken gebeurde. Waarschijnlijk kwam dit door de crisisjaren van de jaren 30 en daarna de oorlogsjaren, waar men meer aandacht had voor technieken die in de oorlog nodig waren. Pas ver na de 2de Wereldoorlog, ver na zijn overlijden in 1946, kwamen de ideeën van Tesla weer meer in zwang. In de jaren 60 van de vorige eeuw gebruikten met name wetenschappers uit de Sovjet-Unie zijn technieken. Toch werd het onderzoek naar aura enigszins in de koelkast geplaatst door de ontwikkeling van de computer en de informatietechnologie. Ook de Koude Oorlog zorgde ervoor dat men meer aandacht had voor wapenwedloop en ruimtevaart. Pas in de jaren 70 gingen wetenschappers zich weer meer met het verschijnsel aura bezighouden. Met name de technieken van Emjon en Kirlian werden gebruikt door Kattenberg en Spruit (1974). Zij stelden vast dat de kleuren van de aura beïnvloed konden worden door het papier te draaien. Zo kon blauwe aura makkelijk veranderd worden in een rode door het fotopapier te verschuiven. Dit onderzoek werd door diverse wetenschappers herhaald en bevestigd. Hieruit zou vastgesteld kunnen worden dat de aura eigenlijk een speling van het licht is. Toch zou blijken dat de aura die wetenschappers noemden iets heel anders is dan de aura die bijvoorbeeld mediums waar kunnen nemen.

De aura die op hoger niveau waargenomen kan worden

De fotografie van straling en kleuren die Emjon en Kirlian gebruikten wordt ook wel eens aurafotografie genoemd, maar na later zou blijken zou dit onterecht zijn. Deze techniek is namelijk inderdaad gericht op stralingspatronen, die door het zonnelicht worden veroorzaakt, maar niet op de energie die levende wezens uitstralen via de energie van de hogere wereld. De zogenaamde Kirlianfotografie is dus iets anders dan dat wat wij de aurafotografie noemen. Met andere woorden de aura, zoals wij dat als paranormaal begaafde mensen waarnemen, is een bio-energetisch veld en geen elektromagnetisch veld. Onderzoek naar aura is echter, hoe vreemd het dan ook mag klinken, toch gebaseerd op de fotografie van Kirlian. Hij stelde namelijk dat het stralingspatroon van gezonde planten helderder was dan die van ongezonde planten. De kleuren van de ongezonde planten zijn namelijk doffer en het stralingspatroon onregelmatiger. Met name aanhangers van esoterische stromingen stellen door deze en andere waarnemingen dat er wel degelijk een hoger energieveld om levende wezens heen is. Aura’s kunnen visueel waargenomen worden door mediums, paragnosten en andere paranormaal begaafde mensen, maar eigenlijk ook door anderen. Het vergt veel oefening, maar dan kan het visueel waargenomen worden. Hierbij worden de kleuren beïnvloed door de persoon zelf, de omstandigheden en door hogere energieën. Auragenezers kunnen zelfs ziektes diagnosticeren aan de hand van verstoringen in het aurabeeld. Zoals zo vaak zijn dit soort hogere energieën gewoonweg niet door de wetenschap te verifiëren. Laten we echter eerlijk zijn, zelfs God is niet wetenschappelijk vast te stellen en toch geloven zeer veel mensen hierin. Mensen die geloven in aura stellen dat deze bestaat uit zogenaamde levensenergie. Andere benamingen die er aan gegeven worden zijn astrale energie, esoterische energie of bio-energie. Stromingen zoals de theosofie en de esoterische wereld stellen dat aura bestaat uit verschillende fijne stoffen die zich rond het fysieke lichaam bevinden. Deze kunnen via de zogenaamde levensenergie (chakra’s) informatie doorgeven aan het fysieke lichaam. Doordat de hogere energieën niet meetbaar zijn, zullen experimenteel onderzoeken dit nooit aantonen. Maar toch hebben paranormaal begaafde mensen veelvuldig aangetoond dat zij wel degelijk dingen kunnen ervaren en uitleggen op grond van de aura. Daardoor is er wel degelijk bewijs dat de aura bestaat, ook al is het niet via kwantitatief onderzoek. Daardoor zijn we overtuigd dat de aura een fenomeen is dat bestaat om mensen te helpen met kwaaltjes, ziektes, spanningen en andere zaken die verholpen kunnen worden. In het volgende gedeelte bespreken we daarom wat aura voor de esoterische wereld betekent en hoe aura kan helpen.

Wat is de aura binnen esoterische stromingen en gedachten?

Er is dus een verschil tussen de aura, die door de wetenschap genoemd wordt, en de aura die binnen esoterische stromingen bedoeld wordt. Het verschil tussen experimenteel wetenschap en de esoterische stromingen is dat de laatste eigenlijk ideeën heeft over hogere energieën, die niet objectief vast te leggen zijn. De kennis die esoterische stromingen hebben over diverse paranormale fenomenen komt voort uit kwalitatief onderzoek. Hierdoor is men afhankelijk van observaties en ervaringen die mensen hebben. In deze paragraaf bespreken we hoe de esoterische wereld de aura omschrijft. Esoterie stelt dat aura’s als het ware lichamen van licht zijn, die elektromagnetische energieën bieden. Deze bevatten informatie die op een hoger energetisch niveau aangeven wat er met mensen, dieren, planten en andere levens wezens gebeurt. De aura bevat informatie over de manier waarop je met anderen communiceert, hoe je met waarheden omgaat, hoe je gebruik van je geest maakt, hoe je fysiek wel of niet gezond bent en nog veel meer zaken waar mensen zich mee bezighouden. Mensen die de aura’s kunnen lezen, kunnen hierdoor veel in de kleuren zien, zoals problemen waar mensen tegenaan lopen, chronische klachten en andere vormen van informatie. Veelal denken mensen dat aura’s in kleuren weer worden gegeven. Dit is in principe ook zo, maar toch kijkt niet iedereen naar de kleuren. Natuurlijk zegt een kleur wel wat er aan de hand is, maar dit is ook weer niet zo vast omlijnd als we denken. Het gaat er om dat je als auralezer informatie krijgt vanuit de aura. Kleuren zijn daarbij meer een middel en niet zozeer een doel. Iedere auralezer zal weer een andere interpretatie kunnen hebben op grond van datgene wat hij aan hogere energie binnenkrijgt. Er zijn auralezers die helemaal geen kleuren krijgen en aan de hand van het witte licht ook door kunnen krijgen wat iemand voelt en hoe deze dit voelt. Er zijn zelfs mensen die zichzelf helemaal niet als medium of auralezer zien, maar aan de hand van de aura dingen kunnen vertellen. Over het algemeen nemen we dus aan dat het lezen van aura lijkt op het lezen van tarotkaarten. Iedere lezer doet het op een eigen manier en gebruikt de energieën, die de hogere wereld biedt, zoals het bij hem of haar past. Wil je dus zelf de aura’s gaan lezen dan doe je er verstandig aan hier les in te volgen. Je hebt niet genoeg aan een paranormale gave. Je zult ook kennis moeten hebben van de aura en hoe deze aan je verschijnt. Er zijn auralezers die zeggen dat er 12 verschillende subtiele zintuigen zijn te bespeuren om een ervaren en kwalitatief goede auralezer te kunnen zijn. Hierbij worden natuurlijk de 5 fysieke zintuigen genoemd en het 6de zintuig. Binnen de fysieke zintuigen zijn echter verschillende gradaties te bespeuren, waarbij met name de ogen en de huid meerdere gradaties waar kunnen nemen. Zo komen die mensen aan de 12 zintuigen. Binnen de aura worden meerdere lagen waargenomen, die ook wel auraniveaus genoemd worden, oftewel energetische lichamen.

De niveaus van de aura?

Mensen die de aura kunnen zien en lezen spreken over meerdere niveaus of lagen van de aura. Er wordt hierbij gesproken over auraniveaus of energetische lichamen. In principe worden er zeven waargenomen, maar wordt aangenomen dat dit echter veel verder gaat. Wij kunnen hier echter niet aan komen, omdat deze andere lagen op een veel hoger energetisch niveau liggen, die alleen voor de goddelijke wereld toegankelijk is. Hieronder beschrijven we in het kort de verschillende lagen of niveaus, waarbij we de zeven niveaus beschrijven, maar ook kort ingaan op de 8ste laag, die onderverdeeld lijkt te zijn in meerdere lagen en niveaus.

Niveau 1: het etherisch niveau van de aura

Dit niveau van de aura straalt vaak blauw of grijs licht uit. In principe is dit het fysieke niveau, waarop alle fysieke materie van een levend wezen geplaatst is. Sommige mensen nemen een pulserende energie waar, met een regelmaat van ongeveer 20 per minuut. Deze laag van de aura dringt in ons lichaam door en komt ongeveer een centimeter buiten de huid. Functioneert deze auralaag niet, dan voelen we ons fysiek ook meestal niet lekker. Je kunt dit lichaam dus zien als een weergave van onze organen en ingewanden en alles waaruit we zijn opgebouwd. Simpel uitgelegd kun je het zien als een soort energetische schaduw van ons fysieke lichaam. Er zijn op de wereld medici die eerst bekijken of de aura werkt, alvorens ze beginnen met bijvoorbeeld een operatie. Dit zien we onder andere terug in Oosterse medische omgevingen. De kennis van deze etherische aura kan ons inzichten geven in complicaties die bij bepaalde ingrepen op kunnen treden. Het kan helpen bepaalde ziektes eerder op te merken en eventueel zelfs te laten verhelpen door mensen die via de aura genezen. In de westerse wereld zal dit zelden of nooit gebeuren, maar het zou wel bruikbaar zijn om deze kennis toch meer te gaan aanvaarden. Kunnen we een evenwicht brengen in dit eerste niveau van de aura, dan zal iemand gezonder leven en zijn operaties met minder problemen uit te voeren. Er zijn overigens gevallen bekend waarbij bepaalde artsen geen verdoving gebruiken bij operaties, maar in staat zijn de aura op dit niveau uit te schakelen, waardoor mensen niets voelden.

Niveau 2: het emotionele niveau van de aura

De emotionele laag wordt geassocieerd met gevoelens die mensen en andere levende wezens hebben. Dit niveau is niet fysiek, maar wordt gezien als vloeibaar of gasvormig. Mensen die de aura lezen, ervaren deze laag als ongeordend en ongestructureerd, maar de energie zelf is subtieler dan die van de eerste laag. Dit niveau dringt, net als het eerste niveau, in het lichaam, door, maar gaat veel verder naar buiten. In het algemeen wordt aangenomen dat het circa 5 cm buiten ons lichaam komt. Op dit niveau is de kleur van de aura erg licht, maar kan deze alle kleuren en kleurschakeringen van de regenboog aannemen. Veelal wordt dit niveau het best waargenomen van alle andere auralagen. De aura in dit gebied hangt samen met emoties over onszelf en wordt daarom ook wel het emotionele lichaam genoemd. Wanneer dit niveau gezond is, stromen de energieën goed door en zullen mensen deze kleuren waarnemen als zeer heldere kleuren. Wanneer dit emotionele lichaam echter ongezond is en er blokkades zijn, dan zijn er donkere en doffe plekken. Je emoties dienen dan verbeterd te worden.

Niveau 3: het mentale niveau van de aura

Deze mentale laag is veel meer geordend en gestructureerd dan het tweede niveau en wordt geassocieerd met de gedachten van mensen en hun mentale processen. De overeenkomst is dat de energie, net als de eerste twee niveaus, het lichaam doordringt, maar in tegenstelling tot de andere twee niveaus veel verder naar buiten uitstraalt. Er wordt aangegeven dat dit mentale lichaam rond de 10 á 15 cm buiten het lichaam treedt. Doordat de energie gestructureerd is, worden alle organen van het fysieke lichaam in deze energievorm opgenomen. Dit mentale energetische lichaam heeft invloed op ons lineaire en causale denken oftewel het na kunnen denken over de oorzaak-gevolg-structuur van ons functioneren. Hierdoor kan men, als deze auralaag gezond is, probleemgericht denken en nadenken over te nemen stappen bij bepaalde problemen. Het gezonde derde niveau is lichtgeel en komt strak en geordend over. Is deze auralaag niet gezond, dan zal men veel minder goed nadenken en ook veel meer problemen ervaren, welke onoplosbaar lijken. Een ongezond derde niveau heeft een ietwat vuile kleur geel en komt ongeordend over. De uitstraling van dit derde niveau wordt over het algemeen herkend als een licht dat rond het hoofd, de nek en schouders uitstraalt en zich dan over het hele lichaam verspreidt. Wanneer iemand zich concentreert op zijn mentale taken zal de energie sterker zijn en wordt het licht al pulserende waargenomen.

Niveau 4: het astrale niveau van de aura

Dit vierde niveau van de aura wordt gezien als de brug tussen de eerste drie lagen en de vijfde tot en met de zevende laag. De eerste drie lagen staan vooral in verband met aardse aspecten van ons wezen. De eerst genoemde drie lagen staan meer in verband met spirituele aspecten van ons wezen. Het astrale vierde niveau is de verbinding tussen het spirituele en het aardse bestaan. Op dit niveau, en natuurlijk ook op hogere niveaus, bestaan de engelen, gidsen en andere energetische wezens. Mediums kunnen deze net als de aura waarnemen. Het is een kleurrijke, gasachtige laag dat vele kleuren bevat, maar vooral pastelachtige tinten. Opvallend is dat dit niveau waargenomen wordt als een ongestructureerde vorm en zich zeker 30 cm buiten het fysieke lichaam uitstrekt. We kunnen deze aura zien als een astrale laag welke gevormd wordt door strengen energie. We kunnen deze, ondanks de vele kleuren, zien als een kleur die doordrenkt is met een ietwat roze kleur. Voelen we ons op dit niveau gezond, dan zien we heldere kleuren en beweegt de energie op een krachtige manier. Voelen we ons hier echter ongezond in of voelen we blokkades, dan worden de kleuren vertroebeld en donker. Waar de eerste drie niveaus meer over onszelf zeggen, zegt dit vierde niveau meer over onze gevoelens ten opzichte van anderen. Deze laag van de aura kan echter niet losgezien worden van onszelf, omdat wij degene zijn die deze gevoelens natuurlijk ervaren. Wanneer we met iemand anders contact hebben, stromen de energieën van dit niveau tussen mensen heen en weer. Dit niveau is dus zeer belangrijk voor het contact dat we met andere mensen hebben, wat betreft liefde, vriendschappen en andere intieme contacten.

Niveau 5: het etherische niveau van de aura

Deze zogenoemde etherische laag is gestructureerd en strekt zich ongeveer 50 cm boven het fysieke lichaam uit. Deze laag wordt gezien als de blauwdruk van alles wat op het fysieke gebied bestaat en wordt tevens gezien als een soort energetische kopie van niveau 1. Het zal dan ook niet vreemd zijn dat dit niveau veelal blauwe kleuren heeft. Je kunt dus stellen dat alle fysiek levende vormen in dit vijfde niveau als energetische vorm voorkomen. Wanneer je dit niveau iets simpeler uitlegt, kun je stellen dat alles wat in de fysieke wereld voorkomt, op dit vijfde niveau gecreëerd wordt in een soort mallen. Wanneer je op dit vijfde niveau niet gezond bent, ben je op het eerste niveau ook niet gezond en dit geldt eigenlijk ook andersom. Ben je op dit niveau gezond dan zal de energie zeer gestructureerd worden, maar voel je je minder gezond dan zal de energie warrig zijn. Voor de mens is dit niveau moeilijk te ervaren, omdat er een wet heerst dat alles wat is, niet is en alles wat niet is, wel is. Lege gebieden binnen dit etherische lichaam zijn vol en volle gebieden zijn leeg. Dat we dit niet begrijpen, is ook niet zo vreemd, omdat dit het gebied is waar de ‘goddelijke wil’ veel invloed heeft. En deze goddelijke wereld laat zich simpelweg niet door wetmatigheden uitleggen.

Niveau 6: het hemelse niveau van de aura

Dit hemelse lichaam bestaat uit glanzende, pastelkleurige energieën en reikt zich tot circa 80 cm van ons fysieke lichaam. De stralen gaan alle kanten op en doen dit met een willekeurige regelmaat en dus ongestructureerd. Deze laag is het niveau van de emotionele liefde, maar dan op het spirituele vlak en wordt gezien als de hogere versie van het tweede niveau. Deze laag kan niet alleen door mediums of geestelijken gezien worden, maar ook door mensen die bidden. Je kunt stellen dat deze verbinding met God een onvoorwaardelijke liefde verzorgt. Hoe meer je gelooft in de goddelijke wereld, hoe meer liefde je ervaart en hoe gezonder jij je voelt. Voel je je gezond dan zullen de pastelkleuren helder oplichten, maar voel je je niet gezond dan zullen de kleuren somber en triest naar buiten toe uitstralen. Mensen die deze auralaag kunnen waarnemen, beschrijven dit wel eens als het licht van de engelen, omdat de energie misschien wel ongestructureerd lijkt, maar dit natuurlijk zeker niet zo is. De energie lijkt dus eigenlijk op de bewegende vleugels van een engel, waardoor de term logisch is.

Niveau 7: het causale lichaam van de aura

De energie van dit niveau, dat ook wel het ketherisch-causale niveau wordt genoemd, is gestructureerd en wordt waargenomen als fijne gouden en zilveren draadjes die zeer krachtig zijn en alle andere niveaus van de aura bij elkaar houden. Dit niveau is dan ook de hogere versie van het derde niveau. Alle fysieke en etherische vormen worden bij elkaar gehouden door een glanzende laag die aan de buitenste rand zeker 1 cm dik lijkt te zijn en zich in totaal tot wel 1 meter buiten ons fysieke lichaam uitstrekt. Deze laag is de sterkste en meest veerkrachtige laag van de aura. De energie vormt als het ware een soort beschermende laag om ons heen en biedt weerstand aan alles wat er doorheen wil komen, tenzij het direct door de goddelijke wereld wordt gezonden. Dit niveau bevat een zeer krachtige, goddelijke energie, die door ons in ons leven niet te bereiken is, omdat we dan één zouden zijn met de energie van onze schepper. Theologen stellen dat dit ketherisch niveau door enkele mensen bereikt is. Volgens Christelijke verhalen zou Jezus zich hier bijvoorbeeld bevinden. Ben je op dit niveau gezond, dan straalt de energie zeer gestructureerd en ben je beschermd tegen diverse kwade energieën. Je voelt je dan zeer goed en begaat absoluut geen zonden. Ben je op dit niveau minder gezond dan kan de energie warrig zijn en kunnen er gaten in de buitenste laag zijn. Je bent dan makkelijker te beïnvloeden door minder goede energieën. Mensen die grote gaten hebben, kunnen zelfs duivelse energieën toelaten. Er zijn mensen die stellen dat het ketherisch lichaam banden heeft met incarnaties van vorige levens. Deze worden weergegeven door banden energie, die zich om je lichaam bevinden. De band rond het hoofd en de nek bevat bijvoorbeeld het vorige leven, waarvoor je nu nog bepaalde zaken moet verwerken of oplossen. We kunnen daarom stellen dat het ketherisch niveau het hoogste spirituele niveau in de aura is en ons levensplan bevat dat dus niet alleen maar uitstrekt tot ons huidige leven, maar ook die van vorige levens en levens die nog moeten komen.

Niveau 8 en hoger: het kosmische niveau

Zoals we al eerder stelden, kunnen we eerste niveau waarnemen of enigszins waarnemen. Echter, daarbuiten ligt ook nog een gebied van de aura dat onmetelijk groot lijkt te zijn. Er wordt gesteld dat hier de hoogste goddelijke energieën liggen, maar er zijn ook mensen die stellen dat deze niveaus hoger zijn dan datgene wat wij als God zien. Zij stellen dat de energie zelfs God gecreëerd kan hebben. Dit zijn echter aannames en kunnen simpelweg niet met ons simpele verstand onderbouwd worden. Hoe ziet dit kosmische niveau er uit? Dat is voor ons dus gewoonweg niet vast te stellen. We weten niet welke kleuren of energievormen er zijn. Zelfs de grootte ervan is niet uit te leggen. Bedenk maar dat wij de Aarde zijn en dat de kosmische wereld het oneindige universum is. Het begin en het einde, waarbij er voor ons nooit een begin en een einde kan zijn, omdat we die niet kunnen bevatten. Deze kosmische laag is niet te bevatten en kan nooit en te nimmer binnen één incarnatie ervaren worden en misschien wel niet binnen oneindig veel incarnaties. We weten het simpelweg niet. Er zijn wel mensen die zeggen dat ze deze niveaus waar kunnen nemen, maar dit is absoluut niet te bewijzen en zal nog nader onderzocht moeten worden. De vraag is echter of dit ooit zal gaan lukken. Alleen de hoogste goddelijke wereld weet dit en alleen deze wereld zal bepalen wie dit mag zien of ervaren. Daarom moeten we alle theorieën en ideeën omtrent de 8ste en hogere niveaus zien als aannames en niet meer dan dat.

Nawoord

Zoals we al aangaven is de aura een energieveld rondom het menselijk lichaam, waarbij wij de eerste lagen direct kunnen ervaren, maar er vanaf het vierde lichaam een aura is die buiten ons fysieke lichaam ligt en etherisch van aard is. De aura wordt gezien als een soort glanzend ei van kleuren en lichten, maar niet iedereen zal deze kleuren kunnen zien. Er zijn mensen die de aura waarnemen als pure energie en voelen wat er aan de hand is op bepaalde niveaus. Er zijn ook mensen die wel de kleuren waar kunnen nemen en aan de hand daarvan stellen hoe iemand zich voelt op verschillende niveaus. Ongeacht hoe iemand de auralagen waarneemt, is duidelijk dat deze uit zeven lagen bestaat. Deze kunnen met het geestelijke oog of zelfs met het blote oog gezien worden, als iemand daar de gave voor heeft. Hoe hoger je echter in niveau komt, hoe minder wij als mensen kunnen zien. Het 7de en 8ste niveau zijn hierbij door de meeste mensen niet waar te nemen. Je kunt dus stellen dat het eerste niveau het dichtst bij ons fysieke lichaam staat en naarmate het niveau hoger wordt, steeds verder van ons af komt te staan. De oneven lagen hebben de neiging om gestructureerd voor te komen, terwijl de even lagen gasvormig of vloeibaar zijn of soms zelfs als glinsterende energiebanen. Hoe hoger je in niveau komt, hoe hoger de vibratie wordt en hoe krachtiger. Verder heeft elk niveau bepaalde werking op het fysieke of geestelijke lichaam van een persoon. Werkt een bepaald niveau niet goed, dan zal iemand zich op een bepaalde manier ook niet gezond voelen. Of de aura een mythe is of een bestaande kracht is voor ons wel duidelijk. Wij ervaren de aura als een krachtig middel, waarmee we mensen kunnen ondersteunen op zowel mentaal als fysiek niveau. Deze kracht van de aura is dan ook voor ons een werkelijk kracht, maar wel een fenomeen dat zich niet laat vangen door de wetenschappelijke wereld.

Astroangels en de aura

Bij Astroangels werken veel consulenten die energie en aura waar kunnen nemen. Hoe sterker de vaardigheid van een consulent hoe meer niveaus deze kan aanschouwen. Mocht je met ze willen spreken, dan raden we je aan contact met ze te zoeken. Je kunt bij de paragnosten en mediums of andere consulenten al je vragen kwijt over de aura of andere paranormale zaken. Onze consulenten staan je graag te woord. Geen vraag is ze te gek. Wacht niet langer en neem contact op met één van onze consulenten. Onze consulenten zijn uitvoerig geselecteerd, waardoor zij je deskundig kunnen adviseren. Kijk maar eens op de website van Astroangels, www.astroangels.nl welke consulenten online zijn en ervaar zelf de gaven van deze mensen. Kijk dan wel eerst of iemand dat talent heeft dat jij zoekt.

 

Dit artikel is door Frank Post geschreven. Je kunt Frank bereiken op onze site onder boxnummer 0119. Het is zeker de moeite waard om eens uitgebreid op jezelf in te gaan. Hierbij kan Frank meer ingaan op persoonlijke aspecten, waardoor je een beter beeld van je persoonlijkheid krijgt.

©2015 Astroangels en Frank Post. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt , in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers (Frank Post en Astroangels).

 

 

 

Goedkoper bellen?
   Bel met credits

Happy hour

Happy Hour elke donderdag tussen 16:00 en 17:00 uur. Tijdens ons Happy Hour bel je voordeliger met onze consulenten.

NL: 0909-1901 (€0,70/min)

BE: 0902-12024 (€1,25/min)

Blog

door Medium Venus
Heftige volle maan in Weegschaal en de Mercurius Retrograde
Het is een vervelende tijd voor iedereen voor de meeste mensen loopt het deze Lees meer
door Medium Luciano
Gezegend weekend
Sinds gister op de lijn, een paar fijne gesprekken gehad.
Heb er erg veel zin in om jullie allen te helpen en of te woord Lees meer
door Medium Moon
De taal van het Universum Medium Moon
Wij spreken en geven alles wat wij kunnen, krijgen wij het terug ja.
vragen staat vrij de codes, de Lees meer
door Medium Marja
WIE VERLANGT ER NAAR LIEFDE?
LIEFDE
WIE VERLANGT ER NAAR LIEFDE?
Wie verlangt er niet om in verbinding te komen met een iemand. Samen te Lees meer
door Medium Ingrid
Loslaten
Lief mens,

Het is een intense tijd waarin veel gebeurd.
Oude stukken waarvan je dacht dat je ze verwerkt had komen weer naar Lees meer
door Medium Angelica
Contact maken met iemand. Hoe werkt dat?
Ik krijf vaak de vraag hoe dat werkt, het contact leggen.
Ik focus mij op de naam en diegene en Lees meer
door Medium Ilse
Valentijnsdag
Valentijnsdag

Deze dag staat in het teken van de liefde, maar zouden we dat niet elke dag beter kunnen staan? Iedere dag in Lees meer
door Medium Ellen
Accepteren geloven en overgaven
Accepteren, geloven en overgaven, is de sleutel tot verandering.

Accepteer waar je nu bent de situatie Lees meer
door Medium Shakira
Bedenksels
Mijn gedachten zitten momenteel overal, dit wil niet zeggen dat ik me niet op een onderwerp kan focussen. Voor elk probleem is er Lees meer
door Medium Ellen
Je gedachten stoppen Hoe dan
Met de 22 seconden Flip Switch

Ik gebruik de "Flip-Switch" zoals die geleerd wordt door Abraham Hicks de Lees meer
door Medium Moon
Moon box 210
Lieve bellers de komende maanden ben ik minder online er zijn wat cursussen op komst.En ik ga mezelf meer scholen.Tevens Lees meer
door Medium Moon
Afspraken met Moon box 210
Lieve bellers de komende maanden ben ik minder online er zijn wat cursussen op komst.En ik ga mezelf meer Lees meer
door Medium Shakira
lieve mensen
Ik ben zeer vereerd door de mooie recensie en de prachtige sterren beoordeling! Doordat ik op aanwijzing van iemand die mij Lees meer
door Medium Marja
RELATIES IN 2019

Maak jezelf blij
Werk aan jezelf
Geef geluk aan jezelf
Vind jezelf liefdevol
Wordt je bewust
Van alle oordelen
Kijk Lees meer
door Medium Shakira
bijna tijd
Het nieuwe jaar brengt nieuwe kansen...eerst de kerstboom opruimen Lees meer
Weekhoroscoop

Kreeft

Liefdesrelaties en sociale contacten
Zondag kun je op communicatief gebied leuke gesprekken voeren. Je staat open voor je partner, gezin en anderen in je leven. Normaal sta je dit al, maar nu zal je nog meer warmte bieden. Toch zal je wel een onderbuikgevoel hebben, waardoor je niet altijd zeker van jezelf bent. Lees meer


Ram

Liefdesrelatie en sociale contacten
Je bent zondag t/m dinsdag fysiek minder actief, maar mentaal zal je veel over het leven en je relatie nadenken. Je kunt zondag gebruiken om uit te rusten en met geliefden door te brengen. Maandag is een prima dag om op fysiek gebied weinig te doen en je vooral mentaal op te Lees meer


Tweelingen

Liefdesrelatie en sociale contacten
Zondag is er een relaxte energie, waardoor je mentaal opgewekt bent. Fysiek ben je minder actief en daardoor doe je er goed aan relaxte activiteiten te doen en niet teveel mensen om je heen te hebben. Toch ben je een leuk persoon om mee om te gaan, waardoor vooral geliefden het Lees meer


Vissen

Liefdesrelaties en sociale contacten
Zondag is een gelukkige dag, waarbij je duidelijke stappen neemt om je liefdesleven te verdiepen. Je krijgt veel mooie mogelijkheden en zal je ook zeker niet alleen voelen. Let er t/m dinsdag op dat je emoties wisselvallig kunnen zijn. Tracht deze te onderdrukken, omdat dit Lees meer


Stier

Liefdesrelatie en sociale contacten
Zondag t/m dinsdag zijn er krachtige emoties en moet je vooral opletten dat er negatieve gevoelens bij zijn. Is er iets wat je niet aan kunt, praat er dan met je partner of vrienden over. Je moet vooral opletten dat je erg koppig kunt zijn, waardoor er conflicten kunnen Lees meer


Steenbok

Liefdesrelaties en sociale contacten
Zondag ben je empathisch en liefdevol, waardoor je er voor je geliefden bent. Je partner voelt zich begrepen en geeft veel liefde terug. Daarnaast ben je kunstzinnig en vind je het erg fijn om culturele activiteiten op te zoeken. Maandag en dinsdag kun je je onzeker voelen. Je Lees meer


Leeuw

Liefdesrelaties en sociale contacten
Zondag kunnen er dingen gebeuren die jou verbazen, maar tegelijk ook blij stemmen. Op romantisch gebied kunnen er nieuwe opties zijn en kan je erg gelukkig zijn. Er is een aanwijzing dat je aan het begin van de week met een belangrijke verandering te maken krijgt. Deze kan de Lees meer


Boogschutter

Liefdesrelaties en sociale contacten
Zondag is een relatief relaxte dag, waardoor je samen met geliefden veel leuke dingen kunt doen. Je hoeft zelfs niet perse naar buiten. Lukt het om er zondag een prettige dag van te maken, dan zal dit op maandag en dinsdag doorwerken. Je kunt lekker dromen en je onderbewustzijn Lees meer


Weegschaal

Liefdesrelaties en sociale contacten
Je bent in het weekend speels en flirterig en vooral naar je partner, alhoewel je ook wel naar anderen kunt lonken. Dit doe je meestal op een bescheiden wijze, waardoor niemand zich eraan stoort. Zondag en maandag besteed je veel tijd aan je partner, maar ben je sociaal ook erg Lees meer


Waterman

Liefdesrelaties en sociale contacten
Je voelt je zondag in je nopjes en hebt er behoefte aan samen met je partner leuke dingen te doen. Je bent zeer actief en sociaal. Heb je geen plannen, maak ze dan alsnog en bel mensen op om iets leuks te gaan doen. In de liefde ben je warm en empathisch, waardoor je partner Lees meer


Maagd

Liefdesrelaties en sociale contacten
Er is zondag een energie, die jou emotioneel kan maken. Je doet er goed aan niet thuis te blijven, maar er met je partner en andere geliefden op uit te trekken. Doe je dit niet, dan kun je rusteloos worden en treden er irritaties op. Accepteer als je partner het even anders dan Lees meer


Schorpioen

Liefdesrelaties en sociale contacten
Zondag heb je veel zelfvertrouwen. Je hebt behoefte aan veranderingen in je leven. Daar heb je wel je partner bij nodig. Heeft deze er geen zin in, dan wordt aangeraden niet te pushen. Pas vooral zondag t/m dinsdag op dat je je niet teveel mee laat slepen met problemen van Lees meer


Astro App

Astro APP

Bekijk gratis je horoscoop en doe een online Tarotlegging. Tevens kan je zien welke mediums en paragnosten nu beschikbaar zijn.

Tarotkaarten


Tarotkaart van de dag

Maandhoroscoop

Kreeft

Overzicht voor de Kreeft
Je kon je de laatste tijd eenzaam voelen, omdat je het gevoel had dat vertrouwde mensen jou niet altijd genoeg liefde of vriendschap gaven. Het 1ste deel zal je in staat zijn hier wel iets aan te doen. Je zult je minder emotioneel voelen en minder eenzaam zijn. Er wordt aangeraden niet al Lees meer


Weegschaal

Overzicht voor de Weegschaal
Voor de Weegschaal zal het 1ste deel van de maand zeer positief zijn. Het is ideaal voor je gezin en voor financiën, omdat je in beiden erg adequaat en daadkrachtig bent. Je kunt wel beter stoppen met grote uitgaven, zoals een nieuwe auto of huis. Waarschijnlijk zal je hier wel Lees meer


Leeuw

Overzicht voor de Leeuw
Je begint de maand niet op je best en het is best een lastige tijd, maar er kunnen mogelijkheden komen om te ontwikkelen. Je hebt veel kracht en kunt jezelf ook zeker bewijzen. Er wordt aangeraden hier rustig in te blijven en actie te ondernemen, maar niet door er vol voor te gaan. Ook zal Lees meer


Waterman

Overzicht voor de Waterman
Het eerste deel van de maand kun je zeer actief zijn. Je wilt veel activiteiten doen en bezoekt ook erg veel evenementen. Het wordt wel een zeer intensieve maand, waarbij je gelijk al vanaf het begin van de maand problemen op moet kunnen lossen. Mensen zullen geregeld bij je komen met Lees meer


Vissen

Overzicht voor de Vissen
Het eerste deel van de maand kan wel eens vrij lastig zijn. Je hoeft hier niet heel erg bang voor te zijn, omdat iedereen wel eens een mindere periode meemaakt. Je zult achteraf begrijpen waar dit goed voor is en er dan juist profijt van hebben. In principe zal er iets gebeuren, wat je Lees meer


Steenbok

Overzicht voor de Steenbok
De maand zal positief voor de Steenbok beginnen, waarbij er dingen gebeuren, die je al een tijd in gedachten hebt. Natuurlijk is dit niet voor een ieder hetzelfde, maar het zal in ieder geval te maken hebben met het gevoel dat je vrijheid na kunt streven. Je voelt je vrij en merkt dat je Lees meer


Schorpioen

Overzicht voor de Schorpioen
Het eerste deel van deze maand is een periode, waarin er veel duidelijk wordt. Je kunt vooral begrijpen waarom bepaalde dingen in het verleden niet gelukt zijn en hoe je deze in de toekomst wel kunt laten lukken. Je kunt vooral op financieel gebied veel bereiken, omdat je van je fouten Lees meer


Boogschutter

Overzicht voor de Boogschutter
Het eerste deel van de maand zal de Boogschutter waarschijnlijk slagen bij de dingen waar die mee bezig is. Je bent zowel in je zakelijke als privéleven in staat veel meer door te hebben, dan je normaal gesproken doet. Heb je een eigen bedrijf dat is het een prima periode om Lees meer


Maagd

Overzicht voor de Maagd
Er kan in het 1ste deel van de maand iets gebeuren, waardoor er veranderingen mogelijk zijn. Werk je de laatste tijd veel, dan wordt aangeraden rustig aan te doen. Je kunt beter even je plannen aanpassen en zorgen dat je een ander patroon voor je leven bedenkt. Dit betekent niet dat je Lees meer


Ram

Overzicht van de maand
Het 1ste deel van de maand kun je het gevoel hebben dat mensen je teveel beoordelen. Je kunt je ongemakkelijk voelen en het zelfs het idee hebben dat ze je niet eerlijk behandelen. Wees reëel, omdat er soms heus momenten zijn dat mensen gelijk hebben. Ga je dan niet eigenwijs gedragen, Lees meer


Stier

Overzicht van de maand
Je bent aantrekkelijk en zeer sensueel en het 1ste deel van de maand gericht op romantiek. In een relatie kunnen er veel mooie dingen gebeuren, waardoor de relatie versterkt kan worden. Met name de 1ste dagen zullen belangrijk voor jou zijn, maar ook voor je partner en andere geliefden. Er Lees meer


Tweelingen

Overzicht van de maand
Maart is de rustigste periode van de maand, omdat je veel vrede voelt en je relaxt bent in contact met mensen. Eventuele conflicten lijken even te verdwijnen of je besluit ze naar later te verschuiven. Dat betekent niet dat je problemen moet vergeten. Laat betrokken mensen weten dat je er Lees meer


Engelen kaarten


Tarotkaart van de dag